Anke over straffedom nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012, HR-2012-01553-U, (sak nr. 2012/1215), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Karl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen