Anken gjelder lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01385-U, (sak nr. 2012/1099), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen