Begjæring om omgjøring av kjennelse som forkastet anke i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9.10.2012, HR-2012-01923-U, (sak nr. 2012/1470), straffesak, begjæring om omgjøring

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen