Begjæring om omgjøring grunnet manglende dommerforsikringer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 19.07.2012, HR-2012-01501-U, (sak nr. 2012/11046), straffesak, begjæring om omgjøring

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen