Beslutning av lagmannsretten om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2012, HR-2012-01268-U, (sak nr. 2012/961), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Erling Flisnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen