Besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.01.2012, HR-2012-00121-U, (sak nr. 2012/47) straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Nils Pettersen-Hagh) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Schei, Bårdsen, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen