Krav om dokumentinnsyn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.10.2012, HR-2012-01874-U, (sak nr. 2012/1536), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Stein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen