Krav om erstatning for utgifter til forsvarer etter frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 438

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.11.2012, HR-2012-02148-U, (sak nr. 2012/1115), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot Norges Geotekniske Institutt (advokat Erling O. Lyngtveit)

Dommer: Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet.

Til toppen