Lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2012, HR-2012-01792-U, (sak nr. 2012/1424), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Tønder, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen