Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.04.2012, HR-2012-00867-U, (sak nr. 2012/570), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen