Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet siktedes anke over tingrettens straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.12.2012, HR-2012-02312-U, (sak nr. 2012/1871), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen