Lagmannsrettens beslutning om delvis å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2012, HR-2012-01806-U, (sak nr. 2012/1465), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen