Lagmannsrettens dom i sak om legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.07.2012, HR-2012-01433-U, (sak nr. 2012/1129), straffesak, anke over dom

A (advokat Johannes Wegner Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen