Lagmannsrettens domfellelse for overtredelse av straffeloven § 193 første ledd og § 198

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17.02.2012, HR-2012-00355-U, (sak nr. 2012/177), straffesak, anke over dom

A (advokat Anniken Mellegaard) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen