Lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling, jf. straffeprosessloven § 172

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11.12.2012, HR-2012-02331-U, (sak nr. 2012/2073), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Stig Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen