Om vitner kan være til stede under hovedforhandling før de selv har avgitt forklaring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.08.2012 HR-2012-01576-U, (sak nr. 2012/1289), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

 

 

 

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen