Seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11.12.2012, HR-2012-02330-U, (sak nr. 2012/1889), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Utgård, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen