Spørsmål om advokaters taushetsplikt er til hinder for at det gis beslag i en advokats timelister

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.05.2012, HR-2012-01137-U, (sak nr. 2012/928), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Håkon Bodahl-Johansen)

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen