Spørsmål om et telefonnummer kan beslaglegges etter straffeprosessloven § 203, jf. straffeloven § 35

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-0441-U, (sak nr. 2012/1193, straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Falkanger, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen