Spørsmål om fremleggelse av utskrift av bøteregisteret

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.04.2012, HR-2012-00796-U, (sak nr. 2011/2102), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland), A (advokat Øyvind Vidhammer) mot Norcem Brevik A/S (advokat Jan Fougner)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen