Spørsmål om habilitet og utsettelse av hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.10.2012, HR-2012-01630-U, (sak nr. 2012/1630, straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Falkanger, Normann 

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen