Spørsmål om saken var tilstrekkelig opplyst for lagmannsretten med hensyn til domfeltes tilregnelighet, jf. straffeprosessloven § 294

Høyesteretts ankeutvalgs dom 06.12.2012, HR-2012-02298-U, (sak nr. 2012/1761), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere Matningsdal, Utgård, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen