Spørsmål om saksbehandlingsfeil ved inndragning etter strl. § 37 b

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.09.2012, HR-2012-01775-U, (sak nr. 2012/1413), straffesak, anke over dom

A (advokat Truls Eirik Waale) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen