Tilbakekall av førerrett og beslag av førerkort etter vegtrafikkloven § 33 nr. 3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 06.12.2012, HR-2012-02321-U, (sak nr. 2012/1968), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Rune Tysse) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen