Trusler - saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 02.05.2012, HR-2012-00940-U, (sak nr. 2012/630), straffesak, anke over dom

A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Webster, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen