Videre anke i sak om fengsling av utlending etter utlendingsloven § 106

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2012, HR-2012-01701-U, (sak nr. 2012/1451), straffesak, anke over kjennelse

Politiets utlendingsenhet mot A (advokat Peter S. Nørgaard)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen