Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling pga unndragelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2012, HR-2012-02396-U, (sak nr. 2012/2144), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Bårdsen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen