Adgangen til å gjøre gjeldende nye krav i en ankesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00848-U, (sak nr. 2013/685), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Audun Lillestølen) mot B (advokat Mette Yvonne Larsen)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen