Anke over Agder lagmannsretts dom - partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 19.06.2013, HR-2013-01300-U, (sak nr. 2013/775), sivil sak, anke over dom

A Alpinsenter AS (advokat Sigurd Vestrheim) mot B (advokat Dag Herrem)

Dommere: Stabel, Bull, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen