Anke over et pålegg om bevistilgang i ankesak for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2013, HR-2013-02212-U, (sak nr. 2013/1641), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Steenstrup) mot Dampskibssselskabet Norden A/S (advokat Christian Hauge)

Dommere: Stabel, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen