Utmåling av sakskostnader når fri sakførsel er innvilget

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.08.2013, HR-2013-01828-U, (sak nr. 2013/1283), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Inger Johansen) mot Alpha Insurance NUF (advokat Petter Woxen)

Dommere: Skoghøy, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen