Anke over kjennelse om å fremme sak i tvist om omstøtelse av eiendomsoverdragelse i uskiftebo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.10.2013, HR-2013-02179-U, (sak nr. 2013/1833), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Vegard Svarva) mot C (advokat Harald Hoel)

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen