Anke over kjennelse om utsatt iverksettelse etter tvml. § 36-10 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2013, HR-2013-01960-U, (sak nr. 2013/1714), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Odd Kristian Johansen) mot X kommune (advokat Espen Hansen)

Dommere: Matningsdal, Øie, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen