Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2013, HR-2013-01130-U, (sak nr. 2013/980), sivil sak, anke over beslutning

A mot B (advokat Elna K. Holbye)

Dommere: Endresen, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen