Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av anke over dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.04.2013, HR-2013-00713-U, (sak nr. 2013/336), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Bjarte Aambø) mot B (advokat Endre Rutledal)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Bårdsen og Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen