Anke over lagmannsrettens dom - sivilt krav - voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.02.2013, HR-2013-00428-U, (sak nr. 2013/253), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jonny Sveen) mot B v/verger (advokat Arnt Olav Stillerud)

Dommere: Skoghøy, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen