Anmodning om samtykke til fremleggelse av bilag

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 27.06.2013, HR-2013-01380-U, (sak nr. 2012/1548), sivil sak, anke over dom

Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot Volstad AS (advokat Stein Owe)

Dommere: Tjomsland, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen