Begj. om gjenåpning av dom om gyldigheten av vedtak fattet av skatteklagenemnda mfl.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2013, HR-2013-01736-U, (sak nr. 2013/1301), sivil sak, anke over kjennelse

A AS og B (advokat Henning Dragsnes) mot staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Morten Ustgård)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Matningsdal og Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen