Begjæring fra aksjonær om at tingretten skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling i et selskap

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2013, HR-2013-01454-U, (sak nr. 2013/1007), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Bjørn-Olav Johansen) mot C AS (advokat Johan Henrik Frøstrup)

Dommere: Utgård, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen