Begjæring om fortsatt behandling av et sivilt krav pådømt i straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 23.01.2013, HR-2013-00151-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over dom

I. A, B og C AS (advokat Per Danielsen) mot staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby)

II. Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot A, B og C AS (advokat Per Danielsen)

Dommere: Skoghøy, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen