Begjæring om oppfriskning for oversittelse av frist for å anke dom i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.03.2013, HR-2013-00677-U, (sak nr. 2013/457), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ove Andersen) mot B (advokat Odd Holck-Steen)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen