Begjæring om utsatt iverksettelse av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse mm.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00510-U, (sak nr. 2013/401), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Steinar Moritz Andersen) mot X kommune (advokat Otto Roll)

Dommere: Skoghøy, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen