Domstolenes prøvingskompetanse ved oversittelse av søksmålsfrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.06.2013, HR-2013-01407-U, (sak nr. 2013/925), sivil sak, anke over kjennelse

A, B og C (advokat Bjørn Jakobsen) mot X kommune (advokat Brita Stellander)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen