Erklæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.03.2013, HR-2013-00657-U, (sak nr. 2012/1783), sivil sak, anke over dom

Torgeir Bjørnarå mfl. (advokat Øyvind Kraft) mot Otra Kraft DA mfl. (advokat Dag Arne Ruud)

Dommere: Matningsdal, Endresen, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen