Erklæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.08.2013, HR-2013-01798-U, (sak nr. 2013/192), sivil sak, anke over dom

Staten v/Finansdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim) mot Statoil ASA mfl. (advokat Frode A. Innjord)

Dommere: Indreberg, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen