Fremme av skjønn for fastsettelse av innløsningssum ved utøvelse av forkjøpsrett til aksjer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.06.2013, HR-2013-01164-U, (sak nr. 2013/732), sivil sak, anke over kjennelse

Connector Holding AS (advokat Per Conradi Andersen) mot A (advokat Bjarte Bogstad)

Dommere: Gjølstad, Øie, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen