Klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00661-U, (sak nr. 2013/272), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B (advokat Jon Norvald Evensen)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen