Krav mot staten om erstatning for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.02.2013, HR-2013-00372-U, (sak nr. 2013/6), sivil sak, anke over kjennelse

Faber Bygg AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Øie og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen