Krav om bevistilgang etter tvisteloven § 26-7 i en underliggende tvist om gyldigheten av ligning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.02.2013, HR-2013-00437-U, (sak nr. 2013/51), sivil sak, anke over kjennelse

Arcade Drilling AS (advokat Hanne Skaarberg Holen) mot staten v/Skatt vest (advokat Anders F. Wilhelmsen)

Dommere: Skoghøy, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen