Lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnadene i en sak om pasientskadeerstatning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.03.2013, HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Janne Larsen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Kari Løchen)

Dommere: Skoghøy, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen